Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
G46327102
C/ JUAN VERDEGUER 16 – 46024 VALÈNCIA
Tel. 963 510 028
protecciondatos@adcv.com

Quin tipus de dades tenim sobre la persona i com els hem obtingut?

Les categories de dades personals que tractem de clients i proveïdors són les següents:

1. Dades d’identificació

2. Adreces postals i de correu electrònic

3. Informació comercial

4. Dades econòmiques i de transaccions

5. Dades especialmente protegides: salut, en el cas d’empleats.

VI. Dades biomètriques, si és procedent.

Totes les dades que s’esmenten més amunt les hem obtingudes o directament de vosaltres per mitjà de la presentació d’una oferta comercial, una proposta contractual, etc. o per mitjà de la vostra empresa, en facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per a dur a terme l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà obligació vostra o de la vostra empresa que ens faciliteu les dades actualitzades en cas que s’hagen modificat.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diverses activitats derivades de procediments específics efectuats en matèria de vendes, servei postvenda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les vostres dades per a dur a terme alguna de les accions següents:

I. Enviament de la informació que ens sol·liciteu per mitjà del formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa.

II. Facilitar als clients potencials i als nostres clients ofertes de productes i serveis que siguen del vostre interés.

III. Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients o proveïdors.

IV. Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. amb la finalitat de poder oferir les ofertes més adequades i una qualitat de servei optimitzada, etc.

V. Gestió laboral d’empleats.

Quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que recollim per mitjà dels diferents formularis de contacte o recollida d’informació es conservaran mentre la persona interessada no en sol·licite la supressió. Les dades que ens proporcionen els nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantinga la relació mercantil entre les parts respectant, en tot cas, els terminis mínims legals de conservació d’aquestes segons la matèria.

Les dades de treballadors es conservaran mentre es mantingui la relació laboral i en tot cas, segons el que prescrigui la legislació labora a l’efecte.

En qualsevol cas, guardarem les vostres dades personals durant el període de temps que siga raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegen o de resoldre problemes, efectuar millores, activar serveis nous i complir els requisits que exigisca la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les vostres dades personals durant un període de temps raonable, fins i tot després que hàgeu deixat d’utilitzar els nostres productes o que hàgeu deixat d’utilitzar aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les vostres dades personals s’eliminaran de tots els nostres sistemes.

Quina és la base de legitimació per al tractament de les vostres dades?

Segons el tipus de tractament de dades, la base de legitimació és la següent:

TRACTAMENTBASE DE LEGITIMACIÓ
Gestió comptable: gestió de facturació amb clients o proveïdorsManteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.
Gestió fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc.Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; compliment d’obligacions legals.
Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments, al client, recepció de mercaderies, etc.Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.
Màrqueting: accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o a aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa en el passat, incloent-hi la realització d’enquestes de satisfacció als nostres clients. Consentiment lliure i inequívoc de la mateixa persona interessada (clients potencials), fem constar que la retirada d’aquest consentiment en cap cas pot condicionar l’execució del contracte que hi haguera entre les parts; interés legítim de la companyia sobre la promoció i la comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.
Si ets empleat, per a la Gestió laboral: gestió administrativa, comptable i fiscal d’empleats.
Gestió registre jornada laboral: hora d’inici i finalització de la jornada, així com hores extraordinàries.
Execució d’un contracte laboral.

Compliment legal.

 

En el cas que no faciliteu les vostres dades de caràcter personal no es podrà executar el contracte, ni complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No cedirem les vostres dades personals a cap empresa tercera que pretenga utilitzar-les en les seues accions de màrqueting directe, tret del cas en què ens hi hàgeu autoritzat expressament.

Vos informem que podem facilitar les vostres dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en què ens les requerisquen legalment o en els casos en què, actuant de bona fe, considerem que l’acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per respondre qualsevol reclamació o demanda jurídica, o per protegir els drets de l’empresa o els clients i el públic en general.

Vos informem que les vostres dades no se cediran ni comunicaran a tercers; l’empresa és l’única responsable per al tractament i la custòdia d’aquestes.

Sí que proporcionarem les vostres dades personals a terceres persones (per exemple, proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o a dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantindre en tot moment els mateixos nivells de seguretat que nosaltres pel que fa a les vostres dades personals i, quan siga necessari, estaran vinculades per compromisos legals amb la finalitat de guardar les vostres dades personals de manera privada i segura, i també per utilitzar únicament la informació seguint les instruccions específiques de l’empresa.

Transferències de dades a tercers països?

No hi ha prevista cap transferència de dades a tercers països.

Quins són els vostres drets com a persona interessada?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concernisquen o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seues dades personals, així com rebre-les en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per què es van recollir.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, les persones interessades podran exercir el seu dret a oposar-se al tractament de les seues dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, vos informem que teniu dret a retirar els vostres consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada d’aquests.

A més, s’informa a la persona usuària que en qualsevol moment pot exercir els drets esmentats dirigint-se per escrit a nosaltres, en les dades de contacte que apareixen en el punt 1, adjuntant una còpia del seu DNI.

També tindreu el dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hàgeu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

D’altra banda, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, ens comprometem a no enviar publicitat per mitjà del correu electrònic sense haver recollit abans l’autorització expressa del destinatari. La persona usuària podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.