Avís legal

0. OBJETE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web www.adcv.com (d’ara endavant, EL WEB), del qual és titular l’ASSOCIACIÓ DE DISSENYADORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (d’ara endavant, el PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web d’EL PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari d’aquest i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions que s’inclouen en aquest avís legal, que poden patir modificacions.

La persona usuària s’obliga a fer-ne un ús correcte d’acord amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i aquest avís legal. L’usuari respondrà davant del PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que s’hi pogueren causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informa que:
La denominació social és ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. El CIF és G46327102. El domicili social està al CARRER DE JOAN VERDEGUER, 16 – 46024 VALÈNCIA. Inscrita en el Registre Mercantil d’Oficina de Depòsit d’Estatuts d’Associacions Professionals, Organitzacions Empresarials i Sindicats de Treballadors i Funcionaris adscrita a la Direcció General de Treball amb el número 127.

Per comunicar-vos amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: telèfon: 963510028. Correu electrònic: protecciondatos@adcv.com

Totes les notificacions i comunicacions entre les persones usuàries i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan s’efectuen per mitjà de correu postal o qualsevol altre mitjà dels que s’han detallat anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

El lloc web i els serveis són d’accés lliure i gratuït; no obstant això, el PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis que s’ofereixen en el web a l’emplenament previ del formulari corresponent.

La persona usuària garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes les dades que comunique al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que hi faça.

La persona usuària es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i els serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar-los per a, entre altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, que facen apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir en la xarxa virus informàtics o fer actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis per mitjà del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres persones usuàries o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i extraure’n informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’una altra persona usuària, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra manera de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte si es té l’autorització del titular dels drets corresponents o això siga legalment permés.

g) Recaptar dades per a publicitat i remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda i altres de naturalesa comercial sense que hi haja sol·licitud prèvia o consentiment.

Tots els continguts del lloc web com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el disseny gràfic i els codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que s’hi entenguen cedits a la persona usuària cap dels drets d’explotació sobre aquests, més enllà del que és estrictament necessari per a l’ús correcte de la web.

En definitiva, les persones usuàries que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar-ne els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements que s’hi reproduïsquen no se cedisquen posteriorment a tercers, ni s’instal·len en servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que s’entenga que l’ús o l’accés a aquesta atribuïsca a la persona usuària algun dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que el titular dels drets d’explotació no haja autoritzat expressament queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica, en cap cas, que hi haja relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en què s’establisca, ni l’acceptació i l’aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels continguts o serveis. Les persones que es proposen establir un hiperenllaç hauran de sol·licitar prèviament autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En qualsevol cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del nostre lloc web; així mateix, s’haurà d’abstindre de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada persona usuària li done als materials que s’hi posen a disposició ni de les actuacions que duga a terme basant-se en aquests.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l’accés a tots els continguts ni l’exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la idoneïtat o la utilitat per a un objectiu específic.

El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’haja accedit per mitjà del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.

b) La presència de virus i d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de les persones usuàries.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, el PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren els drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobe fora d’aquest web i no gestione directament el nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar la persona usuària sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix. El PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o l’accessibilitat dels llocs enllaçats; ni hi suggereix, hi convida o hi recomana la visita, per la qual cosa, tampoc no serà responsable del resultat obtingut. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web que s’hi inclouen o que són accessibles per mitjà del lloc web, s’ha d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB en què s’identifique degudament, especifique les infraccions suposades i declare expressament i sota la seua responsabilitat que la informació que proporciona en la notificació és exacta.

Per a les qüestions litigioses que siguen de la incumbència del lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, s’hi aplicarà la legislació espanyola.

5. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada per mitjà del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que s’hagen de publicar formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que en dona fe de l’autenticitat i el contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.